תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש באתר

עמותת הילה:

כללי

השימוש באתר האינטרנט של עמותת הילה, על כל תכניו, לצורך הרשמה, עיון, כל ביצוע פעולות באמצעות אתר האינטרנט כמו הורדת מסמכים ו/או חומרים, שימוש בקישוריות למקורות מידע אחרים באתר ו/או באמצעותו לרבות השימוש במידע ויישום תכניות התנהגותיות, וכן מסירת כל מידע אישי, קבלת הצעות עבודה, הנו באחריות המשתמש, ובכפוף לתנאים שבמסמך זה, המוסכמים עליו
המידע הקיים באתר מבוסס על מידע עדכני מתחום ניתוח התנהגות. בכל מקרה של סתירה בין מידע שפורסם באתר לבין מידע המצוי בשטח, יהיה באחריות מנתח ההתנהגות אשר חלה עליו חובת התצפית ויישום ספציפי בשטח.

השימוש באתר זה מיועד למנתחי התנהגות, סטודנטים לניתוח התנהגות, הורים, מנהלים, עובדי משרד החינוך וכל מחפש מידע על ניתוח התנהגות או מנתחי התנהגות בישראל.

רישום לאתר

רישום לאתר כולל הזנת שם משתמש ושימוש בסיסמא אישית ו/או סיסמא חד פעמית אשר תשלח לטלפון הנייד ו/או לכתובת הדואל של המשתמש. המשתמש מתחייב בזאת כי השימוש באתר הנו לצרכיו האישיים בלבד, וידוע לו כי אינו רשאי להעביר את פרטי ההזדהות שלו לאחר, וכן מתחייב הוא לנקוט בכל האמצעים לצורך שמירה על סודיות פרטי ההזדהות. ידוע למשתמש כי האחריות להפרת סעיף זה מצדו, תחול עליו בלבד.

מסירת מידע אישי

המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים בזאת, כי כל מידע אשר נמסר על ידו באמצעות האתר, נמסר מרצונו החופשי, וכי עצם הזנת הנתונים על ידו לצורך הרישום לאתר, ולכרטיסי הביקור (פרטי התקשרות לצורך מסירת עבודה) מהווה הסכמה מצדו להתיר לעמותה ו/או למי מטעמה להשתמש במידע, לעיבודו, אחסונו ושימוש בו, ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות עיבודים סטטיסטיים ושיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו.

הגבלת אחריות

  1. העמותה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.

  2. העמותה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים חיצוניים המקושרים לאתר באמצעות קישורית או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו.

  3. בכל מקרה של רשלנות, העתקת מסמכים/תכניות ללא בדיקה, איסוף נתונים תצפיות והערכות תפקודיות בשטח העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מכך, האחריות חלה על מנתח ההתנהגות.

הגבלת גישה

העמותה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. וזאת בהלימה לתקנון העמותה וכן, העמותה תהיה רשאית לבצע חסימה למשתמש אשר הפר את תנאי השימוש, מסר פרטים שגויים בזדון ומי שביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או בפעילותו התקינה של האתר.

אבטחת מידע

העמותה נוקטת באמצעי אבטחת מידע מתקדמים ומקובלים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט, וכל עוד היא נוקטת בהם, לא תישא באחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, העלולים להיגרם במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממתן השירותים או הפסקתם או כתוצאה מהשמטה, שיבוש, פגם, הפרעה, מחיקה, כשל, שגיאה במידע או בנתונים, או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת העמותה. כמו כן, העמותה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן כתוצאה מגניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהלות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.

מאגר מידע באתר

המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים בזאת, כי כל מידע וחומר אשר נמסר על ידו מאושר לפרסום באתר.

עם זאת, אין להשתמש בתכניות מהמאגר ללא שיקול דעת מקצועי וליווי מנתח התנהגות וללא ביצוע ניתוח תפקודי. התכניות המובאות במאגר הינן מותאמות אישית וכל העתקה או שימוש בחלקים מהן לצורך אישי ללא הערכה תפקודית אסורה.